„Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami”

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.12.2021

Środki na realizację projektu zostały przyznane w drodze konkursowej z działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Projekt był realizowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym –  stowarzyszeniem Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM z Austrii. Realizacja projektu odbyła się w okresie od 1.06.2018 r. przez okres 36 miesięcy.

Realizacja projektu przyczyniła się do wypracowania procedur działania dla jednostek samorządu terytorialnego, poradnika dla rodziców, a także zestawu procedur działania oraz programów szkoleń dla pracowników urzędów gmin, instytucji opieki zdrowotnej,  ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, szkół i przedszkoli. Wszystkie te działania wpłynęły na poprawę jakości działań podejmowanych na rzecz wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Wypracowanie nowego rozwiązania – modelu zintegrowanego pakietu  usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, było możliwe dzięki informacjom uzyskanym w procesie diagnozy społecznej. Diagnozę społeczną potrzeb i oczekiwań wsparcia przeprowadzono wykonując badania ankietowe wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, pracowników samorządowych, pracowników medycznych i pracowników oświatowych. Przeprowadzono łącznie 660 wywiadów. Poza wywiadami odbyły się spotkania focusowe.
Została powołana grupa ekspercka, która przygotowała rekomendacje dotyczące opracowania szkoleń w zakresie komunikacji z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Następnie zostały wydane kolejne rekomendacje dotyczące szkoleń oraz scenariuszy cyklu zajęć wspierających rozwój dzieci.
W okresie trwania projektu zrealizowano łącznie 211 zajęć, z czego 126 dla dzieci z niepełnosprawnością, 4 dla pracowników JST, 6 dla pracowników medycznych, 44 dla nauczycieli i 31 dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią czas realizacji zadania był znacznie dłuższy niż pierwotnie zakładano.

Dzięki pozyskanym środkom na realizację działań, współpracy rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, współpracy pracowników instytucji, ekspertów krajowych i zagranicznych, udało nam się wypracować niezwykle ważny i nowatorski model zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami, który został wdrożony do praktyki.
Model wsparcia.

Skip to content