Polityka prywatności

Polityka prywatności w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu

Podstawowe informacje

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 53; 61-527 Poznań.

2. Dane kandydatów na studentów oraz słuchaczy nabyliśmy w związku z realizacją umowy o naukę z Kwestionariusza osobowego i są wymagane Prawem o szkolnictwie wyższym.

3. W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do iodo@wsuniterra.pl lub na adres pocztowy: Wyższa Szkoła Uni-Terra (RODO) ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań.

4. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:iodo@wsuniterra.pl.

5. Polityka prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy o naukę zawartej w celu wykonywania usług edukacyjnych.

Dane, zawarte w Kwestionariuszu osobowym są niezbędne w celu:

 • Umożliwienia prawidłowego świadczenia usługi edukacyjne i procesu dyplomowania zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym,
 • zapewnienia prowadzenia teczki akt osobowych w celu prawidłowej obsługi studentów przez Dziekanat, a w razie potrzeby także dla celów windykacyjnych,
 • obsługi poprzez pocztę, e-mail lub telefonicznie,
 • prowadzenia danych statystycznych,
 • zapewnienia zasady rozliczalności,
 • po zakończeniu studiów i uzyskaniu Twojej odrębnej zgody, także do badania losów absolwentów.

Gwarancja spełniania przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu wszystkich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Uczelnia zapewnia, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem rzetelne i przejrzyste. Cele przetwarzania danych osobowych są wyraźne, uzasadnione i określone w momencie ich zbierania. Zbierane dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, dla których są one przetwarzane.

Uczelnia zachowuje szczególną staranność, aby dane były przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednia poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Uczelnia zapewnia:

 • prawo dostępu i sprostowania danych (informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania):, jeśli zauważysz, że Pani/Pana dane są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z pełnymi tego konsekwencjami za wyjątkiem ograniczeń prawnych;
 • możliwość zgłoszenia naruszenia prawa w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez WS Uni-Terra danych osobowych do Administratora Danych Osobowych, a w przypadku odmowy uwzględnienia treści zgłoszenia, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w szczególności, co do przetwarzania danych, co, do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także, co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że WS Uni-Terra usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Twoje dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (POL-on).

Przechowywanie danych przez Wyższą Szkole Uni-Terra w Poznaniu

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o naukę, a po ukończeniu studiów przez 50 lat (archiwum).

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

WS Uni-Terra może przekazać Pani/Pana dane jedynie zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i ustawą o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywanie przez WS Uni-Terra do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o studentach tj. rok studiów, semestr, grupa szkoleniowa, zaliczenia przedmiotów i egzaminy, płeć, wiek, adres do korespondencji.

W przypadku pytań i wątpliwości, jesteśmy gotowi do udzielenia wyjaśnień.

Skip to content