Strefa słuchacza

Ważne informacje

 • Fakturę wystawiamy na pisemny wniosek Słuchacza przesłany mailowo na adres biuro@uniterra.pl
 • Fakturę wystawiamy jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca), od daty dokonania wpłaty na konto. Nie można wystawić faktury zbiorczej tylko do każdej wpłaty na konto osobno.
 • W przypadku dokonywania wpłat niezgodnie z harmonogramem opłat należy przesłać na adres biuro@uniterra.pl wniosek do Kanclerza o zmianę formy płatności
 • Programy studiów oraz harmonogramy zajęć dostępne na platformie e-learningowej Moodla

Dzienniki praktyk

Dziennik praktyk należy pobrać z platformy moodla w zależności od kierunku studiów i wydrukować w formacie A4 (wydruk może być dwustronny).

W przypadku realizowania praktyk w więcej, niż jednej placówce, należy pobrać taką ilość dzienniczków, aby z każdego miejsca praktyk posiadać oddzielny dzienniczek.

W zależności od kierunku (zgodnie z otrzymaną przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni informacją) dzienniki praktyk (konspekty, projekty) w celu zaliczenia – należy zeskanować i zamieścić na platformie e-learningowej.

W roku akademickim 2023/2024 nie należy składać dzienniczków oraz konspektów w formie papierowej.

Praktyki

Istnieje możliwość odbycia praktyk w placówkach wchodzących w skład Grupy Uni-Terra. Aby zrealizować praktyki, prosimy o bezpośredni kontakt z wicedyrektorami:

Szkoła Podstawowa Uni-Terra

Ewelina Wilniewicz

Przedszkola Integracyjno-Terapeutyczne Miś

Katarzyna Włodarczyk

Informacje o praktykach realizowanych w czasie studiów podyplomowych

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest zrealizowanie praktyk
 • Zgodne z regulaminem studiów podyplomowych istnieje możliwość zaliczenia praktyk, które są wpisane do programu danych studiów podyplomowych, na podstawie pracy zawodowej (zaświadczenie z placówki o wykonywanej pracy lub umowa o pracę z zakresem obowiązków – ksero lub skan).
 • Słuchacz, który będzie chciał mieć zaliczenie praktyki w całości lub w części na podstawie pracy zawodowej musi złożyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu z załączoną umową o pracę i zakresem obowiązków lub zaświadczeniem z miejsca pracy.
 • Na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami Dziekan podejmie decyzję o zaliczenie całości lub części praktyk zawodowych realizowanych w ramach danych studiów podyplomowych.
 • Wnioski można składać osobiście w Biurze studiów podyplomowych, kursów i szkoleń przy ul. Wybickiego 6 lub wysyłając mailowo na adres biuro@uniterra.pl

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego, przeprowadzonego po zakończeniu wszystkich zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów, jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem
 • zaliczenie praktyk przewidzianych w programie studiów
 • uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego

Informacje o egzaminie dyplomowym

 • Egzamin dyplomowy na kierunku nauczanie Matematyki – rozwiązanie 25 zadań (egzamin on-line poprzez platformę), na pozostałych kierunkach studiów podyplomowych egzamin dyplomowy na formę testu 50 pytań typu zamkniętego, jednokrotnego wyboru (on-line poprzez platformę- z wyjątkiem kierunku Integracja Sensoryczna).
 • Arkusz egzaminacyjny będzie dostępny na platformie (wystarczy się zalogować na platformę na studiowany kierunek) o godzinie, w której zaczyna się egzamin- na napisanie egzaminu jest 60 minut od chwili otwarcia testu.
 • Test może też otworzyć z opóźnieniem ale należy pamiętać o tym, że zamknie się on automatycznie po 75 minutach od oficjalnej godziny rozpoczęcia egzaminu.
 • Do każdego pytania można „wrócić” i zmienić odpowiedź – na końcu testu po 50-tym pytaniu będzie opcja zapisz i wyślij – po dokonaniu takiego wyboru test zostanie zamknięty i oceniony.
 • Prosimy zwrócić uwagę, aby test wysłać przed upływem 60 minut.
 • Wynik testu wyświetli się zaraz po jego wykonaniu.
Skip to content