Studia podyplomowe - Rekrutacja 2024/2025

  • Studia podyplomowe dla pracowników oświaty podnoszą kwalifikacje nauczycieli, inspirują i sprawiają, że praca z dziećmi i młodzieżą jest bardziej efektywna.
  • Studia doskonalące umożliwiają zdobycie różnorodnej wiedzy i umiejętności. Poszerzają warsztat zawodowy i dostarczają nowatorskich metod do wykorzystania w różnego rodzaju sytuacjach zawodowych.
  • Przy wyborze dwóch kierunków za czesne tańszego kierunku płacisz 50% mniej (oraz jedno wpisowe).
  • AKTUALNOŚCI

KIERUNKI

Filtruj wyniki

Wykładowcy

Jolanta Sławek

Profesor doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, neurologopeda, provider Neuroflow ATS®, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej MFS®, terapeuta AAC; członek zespołu dydaktycznego specjalności logopedycznej. Zainteresowania naukowe i badawcze: sposoby oddziaływania społecznego we współczesnej komunikacji medialnej, językowy obraz świata we współczesnej poezji polskiej, językowe kreacje kształtowania przestrzeni sacrum we współczesnej polskiej poezji religijnej, analiza tekstologiczna różnych typów tekstów, a także: problemy diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące zaburzeń mowy u dzieci do lat 3, wynikających z uszkodzeń OUN (m.in. afazja dziecięca), diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysfunkcje połykania u dzieci i dorosłych, alternatywne i wspomagające metody komunikowania.

Grażyna Kowalczyk

Dr nauk humanistycznych w specjalności pedagogika – Uniwersytet Szczeciński 2006 r. Absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną – mgr teologii w zakresie nauk o rodzinie. Ukończone czteroletnie dzienne studia doktorskie w zakresie psychologii rodziny ATK Warszawa. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy. Od 2009 roku wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu podstaw oraz metodyki i dydaktyki wychowania do życia w rodzinie, a także zagadnień seksuologicznych.

Katarzyna Moroz

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Matematyki i Informatyki. Od wielu lat uczy dzieci programowania i prowadzi zajęcia rozwijające myślenie logiczne. Na uczelni realizuje przedmioty związane z wykorzystaniem nowych technologii.

Piotr Poniewierski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, fizjoterapeuta specjalizujący się w diagnostyce i terapii zaburzeń rozwoju, manager zakładu opieki zdrowotnej, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta TCK. Ukończył liczne kursy, staże zagraniczne i kierunkowe studia podyplomowe. W ciekawy i nowoczesny sposób prowadzi zajęcia zakresu Integracji Sensorycznej takie jak praksja, proces diagnozowania czy praca w zespole terapeutycznym.

Anna Prożych

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, magister rewalidacji głuchych i słabosłyszących, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista surdologopedii, dyplomowany logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Provider Neuroflow, trener metody werbo-tonalnej, współpracownik Medycznego Centrum Audiofonologii w Brukseli oraz Centrum SUVAG w Zagrzebiu. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem- realizuje zajęcia z zakresu metody werbo- tonalnej.

Tomasz Staniszewski

Od 2007 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – magister politologii. Autor licznych publikacji oraz artykułów w czasopismach naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Wykładowca akademicki realizujący zajęcia na kierunku nauczanie etyki z przedmiotów: narzędzie metodyczne w edukacji etycznej i filozoficznej w szkole oraz dydaktyka i metodyka etyki.

Justyna Bartol-Baszczyńska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyka w zakresie dydaktyki fizyki, doradca metodyczny dla nauczycieli fizyki, współpracowała z TVP prowadząc lekcje fizyki rozszerzonej z cyklu „Szkoła z TVP” oraz Instytutem Badań Naukowych w Warszawie w zakresie tworzenia bazy narzędzi dydaktycznych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem: nauczanie fizyki w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących (poziom podstawowy i rozszerzony), technikach, szkołach branżowych oraz w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Autorka scenariuszy lekcji fizyki oraz filmów edukacyjnych z doświadczeniami, które są publikowane przez ORE w Warszawie oraz przez ODN w Poznaniu. Posiada laureatów regionalnych i ogólnopolskich konkursów fizycznych. Od lat z wielkim entuzjazmem popularyzuje nauki przyrodnicze będąc organizatorem festiwali na szczeblu powiatowym oraz biorąc udział w ogólnopolskich i europejskich festiwalach "Sience on Stage". Prowadzi zajęcia z zakresu mechaniki, optyki, termodynamiki, astronomii oraz kinematyki i dynamiki.

Renata Grzegorzewicz-Zielony

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Zielonogórskiej, magister matematyki i informatyki, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w oświacie. W 2010 roku wpisana na listę ekspertów MEN, od 2018 dyrektor placówki oświatowej. Od 8 lat wykładowca w Wyższej Szkole Uni-Terra, prowadzi zajęcia na kierunku zarządzanie oświatą z przedmiotów organizacja placówki oświatowej, koncepcja pracy szkoły z uwzględnieniem planowania i strategii, opracowanie i modyfikowanie programów nauczania w placówce oświatowej oraz na nauczaniu informatyki i metodyki i dydaktyki przedmiotu.

Barbara Jaworowicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister fizyki, ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informatycznych. Konsultant w pracowni wsparcia procesowego. Praktyk i metodyk z wieloletnim doświadczeniem, realizuje na naszej Uczelni zajęcia z metodyki i dydaktyki nauczania przedmiotu fizyka.

Jacek Łukasik

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie oraz Studium oficerskiego, instruktor wyszkolenia strzeleckiego a także technik i taktyk interwencji policyjnych. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia z zakresu dydaktyki i metodyki edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego oraz w placówkach oświatowych.

Ewa Marcinkiewicz-Kowalczyk

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, magister fizjoterapii. Ukończyła między innymi szkolenie I i II stopnia z Diagnozy i Terapii SI , kurs z koncepcji PNF, kurs poświęcony rehabilitacji dzieci z deficytami neurologicznymi, szkolenie z zakresu wad postawy i skoliozy w schorzeniach nerwowo-mięśniowych. Od 2017 roku wykładowca naszej Uczelni, realizująca zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Beata Minta

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, mentor w kursach oceniania kształtującego, współpracuje z CEO, jest ambasadorem "Wiosny edukacji", była „Asystentem szkół” w ramach programu POWER. Wykładowca akademicki, realizuje ze słuchaczami studiów podyplomowych zajęcia z zakresu oceniania kształtującego oraz roli i funkcji oceny.

Małgorzata Nawrocka

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucją oświatową. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem, w tym z doświadczeniem menadżerskim w zarządzaniu zespołami w placówce oświatowej. Autorka książek metodycznych, programów edukacyjnych; koordynator wielu innowacyjnych projektów; certyfikowany tutor, edukator. Wykładowca naszej Uczelni, opiekun kierunku przygotowanie pedagogiczne; prowadzi zajęcia z metodyki nauczania oraz na kierunku zarządzanie oświatą z organizacji placówki oświatowej, a także koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Edyta Nowak-Polska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister matematyki w zakresie programowania i metod numerycznych, absolwentka kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu informatyki i technologii informacyjnej oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Od 2009 roku związana z naszą Uczelnią jako wykładowca, realizuje przedmioty takie jak dydaktyka i metodyka matematyki z elementami informatyki oraz analiza matematyczna oraz algorytmikę programowania.

Maria Pacholska

Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister historii, ukończyła również studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej. Autorka podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz poradników metodycznych na każdy poziom edukacyjny. Egzaminator, autor i recenzent testów oraz edukator OKE. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, realizuje zajęcia z metodyki i dydaktyki nauczania przedmiotu historia.

Alina Siudzińska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister historii; ukończyła również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania „menedżer w oświacie”. Od 2006 roku wicedyrektor placówki oświatowej. Wykładowca na kierunku zarządzanie oświatą, realizuje zajęcia z przedmiotów: zarządzanie placówką oświatową w aspekcie prawnym, kierunki polityki oświatowej państwa a proces edukacyjny, promocja placówki oświatowej, kontakt z mediami oraz zewnętrzne instytucje wspierające działania placówek oświatowych.

Michał Ratajczyk

Ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magister inżynier na kierunku elektronika i telekomunikacja o specjalności sieci komputerowe i technologie internetowe; posiada także tytuł inżyniera w zakresie systemów telekomunikacyjnych; absolwent kursu CCNA Routing & Switching w ramach Akademii sieci Cisco. Związany również z technologiami chmury obliczeniowej i przetwarzaniem danych typu big data, posiada certyfikat Microsoft Azure Administrator. Od kilku lat wykładowca naszej Uczelni, przekazuje swoją ogromną wiedzę naszym słuchaczom kierunku nauczanie informatyki, realizuje zajęcia z przedmiotów podstawy programowania w wybranym języku oraz multimedia w nauczaniu informatyki.

Ewa Sykulska

Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, magister wychowania muzycznego, absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej. Czynny muzyk, bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia zespołów, organizatorka koncertów i warsztatów muzycznych (warsztaty muzyki liturgicznej, np. Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej w 2012 oraz Warsztaty Muzyki Niezwykłej Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w 2013. Prowadziła scholę na spotkaniach na Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Lednica 2000. W kwietniu 2016 dyrygowała chórem podczas obchodów 1050-lecia chrztu Polski na stadionie w Poznaniu. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi na naszej Uczelni zajęcia z metodyki i dydaktyki muzyki.

Ewa Szczecińska

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog specjalny. Od 2005 roku dyrektor zespołu szkół specjalnych a od 2016 również wykładowca naszej Uczelni prowadzący zajęcia z zakresu dydaktyki specjalnej oraz zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Łukasz Szymański

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w zakresie nauczania matematyki; edukator artystyczny i sportowy dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia z przedmiotu: Algebra, podstawy logiki i teoria mnogości.

Waldemar Walczak

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Matematyki i Informatyki, magister informatyki; egzaminator OKE z egzaminu maturalnego z matematyki i informatyki . Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem, trener w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje zajęcia ze słuchaczami kierunku nauczania Matematyki.

Grzegorz Wilkiel

Ukończył Akademię Pomorską w Słupsku na Wydziale Filologiczno-Historycznym, magister filologii polskiej, dyplomowany logopeda, absolwent Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia. Dyrektor integracyjnej placówki oświatowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończył liczne kursy i szkolenia nabywając uprawnienia w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, m.in. w zakresie dysleksji rozwojowej, badania intelektu i rozwoju emocjonalnego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: diagnoza i terapia we wczesnym autyzmie dziecięcym a także podstawy psychologiczne rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Ewelina Wilniewicz

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, terapia i wspomaganie dzieci ze spektrum autyzmu, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia i wczesna interwencja logopedyczna. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku filologia polska. Ukończyła liczne szkolenia i kursy podnoszące jej kompetencje terapeutyczne m.in. 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej, kurs z zakresu analizy transakcyjnej i szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Najczęściej zadawane pytania

W zależności od kierunku raz lub dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela) oraz w lipcu między 1.07 a 10.07 (zajęcia w ramach III semestru- również w dni powszednie).

Tak, regulamin opłat przewiduje opłatę czesnego w 10 ratach.

Tak, faktury wystawiane są na pisemny wniosek słuchacza.

Studia podyplomowe realizowane są z wykorzystaniem metod pracy na odległość, niektóre kierunki ze względu na specyfikę, takie jak Logopedia, Neurologopedia, Oligofrenopedagogika realizowane są w formie hybrydowej (zajęcia stacjonarne i on-line poprzez platformę e-learningową).

Studia kończą się egzaminem dyplomowym/końcowym, który na większości kierunków ma formę testu pięćdziesięciu pytań typu zamkniętego, jednokrotnego wyboru (poprzez platformę).

Do miesiąca od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego.

Między 8.30 a 17.00.

Słuchacze zazwyczaj preferują organizację praktyk w miejscu zamieszkania, ale możemy polecić placówki wchodzące w skład Grupy Uni-Terra (przedszkola, szkoła podstawowa czy poradnia psychologiczno- pedagogiczna).

Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października.

Dlaczego warto wybrać studiowanie w Wyższej Szkole Uni-Terra?

Trzy semestry w rok szkolny

Zoptymizowaliśmy organizację studiów podyplomowych, abyś mógł/mogła zaoszczędzić czas i zdobyć szybciej potrzebne kwalifikacje. Nasze studia podyplomowe kwalifikacyjne trwają tylko od października do lipca!

Zniżki na czesne

Zacznij studia na dwóch kierunkach! Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku 50% i jedno wpisowe!

Przygotowanie pedagogiczne

Za jednym zamachem zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania przedmiotu.

Indywidualna Organizacja Studiów

Masz możliwość skorzystania z trybów Indywidualnej Organizacji Studiów lub Indywidualnego Toku Studiów jeśli jesteś słuchaczem dwóch kierunków lub jesteś w wyjątkowej sytuacji.

Studia online i hybrydowe

Połączyliśmy wygodną dla studentów formę zajęć zdalnych z trybem hybrydowym, dzięki czemu z łatwością przyswoisz wiedzę.

Aktualna i praktyczna wiedza

Zależy nam, aby umożliwić Ci pozyskanie wiedzy od specjalistów i praktyków w swoich dziedzinach. Dzięki temu ze świadectwem studiów podyplomowych naszej Uczelni zdobywasz solidne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Skip to content