Slider

ADRESACI

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli Pomagisterskie Studia Logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych. Badania kwalifikacyjne nie są wymagane z uwagi na fakt, iż są to absolwenci studiów z zakresu logopedii. Program obejmuje trzy semestry (300 godzin) zajęć realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 60 godziny praktyk.

CEL

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na co najmniej 80% zajęć oraz pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

OPIS STUDIÓW

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Praktyki w wymiarze 60 godzin realizowane są w Bonifraterskim Centrum Zdrowia / Oddział w Piaskach oraz w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

 

Ze względu na specyfikę kierunku zajęcia realizowane będą podczas jednego zjazdu w miesiącu (z małymi wyjątkami). 

Informacje dotyczące ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na conajmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów

 

Warunki rekrutacji

Opłaty