fbpx
Home » Studia I stopnia » Pedagogika

Pedagogika

Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu planowania, programowania i prowadzenia zadań wychowawczo-opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzieży i osób dorosłych, w charakterze pedagoga.

Logopedia

Terapia autyzmu

Terapia pedagogiczna

Opieka osób starszych

Terapia integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju

Zarządzanie w oświacie

Logopedia

Twoja wiedza i umiejętności

 • Wysokie kompetencje pedagogów specjalnych, którzy będą potrafili kształtować umiejętności mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
 • Skuteczne podejmowanie działań wspierających rozwój emocjonalno-społeczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (np. jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy itp.).

Praca dla Ciebie

 • Logopeda w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej
 • Prowadzenie gabinetu logopedycznego lub terapeutycznego
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Pedagog – terapeuta udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Twoje kompetencje

 • Wysokie umiejętności profesjonalnego postępowania logopedycznego oraz fachowa wiedza dotycząca m.in. kształtowania się mowy, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neuropsychologii.
 • Umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy.
 • Umiejętności prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.
 • Umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Terapia autyzmu

Cel

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a także z dziećmi autystycznymi.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania autyzmu i prowadzenia terapii dzieci autystycznych na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Organizacje pozarządowe organizujące terapię dla dzieci autystycznych i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dzieci ze sprzężeniami).
 • Kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń autystycznych.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.
 • Umiejętności wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Terapia pedagogiczna

Cel
Celem jest wykształcenie kompetentnych terapeutów pedagogicznych, którzy podejmą pracę wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania potrzeb, oczekiwań, stanu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społecznego u dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych zadań w zakresie diagnozowania, stymulacji, planowania i programowania, prowadzenia, ewaluacji.
 • Kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych w placówkach oświatowych.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dotyczące diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Opiekun osób starszych

Cel

Celem studiów zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w środowisku ich życia, jak i w ramach instytucji.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Umiejętności wspierania funkcjonowania podopiecznego w różnych grupach społecznych, dbania o jego prawidłowe żywienie i rozwój fizyczny na miarę indywidualnych możliwości.
 • Umiejętność pracy z indywidualnymi osobami czy grupami osób, ale również z ich rodzinami, opiekunami oraz jeszcze szerzej – fundacjami czy organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

Praca dla Ciebie

 • Domy pomocy społecznej
 • Domy dziennego pobytu dla seniorów
 • Indywidualny opiekun osób starszych w Polsce i za granicą
 • Warsztaty terapii zajęciowej

Twoje kompetencje

 • Absolwent bedzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie działań profilaktycznych oraz naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniora czy seniorki, tak aby polepszyć jakość życia podopiecznego.

 

Terapia integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju

Cel

Celem jest wykształcenie kompetentnych terapeutów integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju, którzy podejmą pracę wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą
z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego oraz umiejętności prowadzenia terapii dzieci i młodzieży na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Placówki integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Placówki specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.
 • Kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń rozwoju.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Wysokie kwalifikacje terapeuty integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Menedżer oświaty

Cel

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie zarządzania instytucjami oświatowymi i zasobami ludzkimi w szkolnictwie.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia placówek oświatowych.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Przedszkola publiczne i niepubliczne
 • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji zadań menedżerskich
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.
 • Umiejętności zarządzania majątkiem i zasobami ludzkimi w szkolnictwie.


image image

Opłaty

Studia stacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2019/20 - I rok 360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2020/21 - II rok
2021/22 - III rok
360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2019/20 - I rok 280 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2020/21 - II rok
2021/22 - III rok
300 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiącaGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image