Psychopedagogika

Poznań
Aktualna rekrutacja: Na rok 2023/2024
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe / Studia podyplomowe dla nauczycieli
Czas trwania:
3 semestry
Czesne:
od 3600 zł

Co zyskujesz, studiując Psychopedagogikę w WS Uni-Terra?

 • Zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, tóra okazuje się nie tylko przydatna, ale wręcz konieczna prawie w każdym zawodzie, zwłaszcza w zawodach ukierunkowanych na pracę z dziećmi, młodzieżą, a także z osobami dorosłymi.
 • Zdobycie wiedzy z dwóch dziedzin jednocześnie.
 • Program studiów oparty jest na podstawie programowej wyznaczonej przez Ministerstwo dla specjalności psychopedagoga.
 • Dodatkowym argumentem studiowania na tym kierunku jest wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia oraz to, że wysoki poziom wykształcenia można uzyskać studiując w domu.

Kto może studiować?

Adresatami Studiów są absolwenci uczelni wyższych, szczególnie o profilu pedagogicznym, nauczyciele, psychologowie, pracownicy ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także osoby przygotowujące się do prowadzenia zajęć specjalistycznych w tym zakresie, jak i poszerzenie wiedzy psychopedagogicznej.

Zatrudnienie:

Absolwent Studiów posiądzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu prowadzenie samodzielnej, efektywnej i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie psychopedagogiki oraz zatrudnienia, między innymi w:

 • Placówkach oświatowych
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Świetlicach terapeutycznych
 • Instytucjach pomocy rodzinie
 • Hospicjach
 • W domach dziennego pobytu – jako opiekun

Najważniejsze zagadnienia

Program studiów obejmuje między innymi:

 • Biopsychiczne podstawy rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychopedagogiczne aspekty wychowania
 • Coaching edukacyjny. Mentoring i tutoring w edukacji
 • Pomoc psychopedagogiczna z elementami terapii
 • Metodyka pracy psychopedagoga
 • Promocja placówki oświatowej

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Opłata wpisowa:

Zapłać już teraz (200 zł)

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytuł: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/miasto

Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku 50% i jedno wpisowe! 

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie do Rektora i formularz rejestracji – wygenerowane po wypełnieniu formularza
 •  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł (instrukcje podane w warunkach ogólnych)
 • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych
  ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
  I piętro

lub

 • przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Czesne

Studia podyplomowe

Rok akademickiCzesne w 10 ratach
2023/2024 400 zł
Zapisz się online
Poznań
 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja! 3800 zł - cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.01.2024 r.
Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku 50% i jedno wpisowe!
Łączna suma rabatu możliwa do uzyskania wynosi 400 zł! ( 200 zł dla absolwenta i 200 zł przy jednorazowej wpłacie)
Skip to content