Logopedia

Poznań
Aktualna rekrutacja: Na rok 2024/2025
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe / Studia podyplomowe dla nauczycieli
Czas trwania:
4 semestry
Czesne:
od 5400 zł

Co zyskujesz, studiując Logopedię w Wyższej Szkole Uni-Terra?

 • Praktyczną wiedzę, potrzebną do terapii zaburzeń mowy
 • Możliwość zdobycia pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole lub w ośrodku wychowawczym
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1"

Kto może studiować?

Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w zakresie logopedii jest przedłożenie zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zadanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Najważniejsze zagadnienia

Program studiów obejmuje między innymi:

 • Dyslalia-praktyczne aspekty diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji
 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych /dyslalia
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Zaburzenia mowy na tle uszkodzeń korowych (afazja)
 • Praktyki w wymiarze 180 godzin (realizacja praktyk we własnym zakresie, istnieje możliwość odbycia praktyk w specjalistycznych ośrodkach współpracujących z Uczelnią)

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Opłata wpisowa: Zapłać już teraz (200 zł)

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytuł: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/miasto

Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku 50% i jedno wpisowe! 

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie do Rektora i formularz rejestracji – wygenerowane po wypełnieniu formularza
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł (instrukcje podane w warunkach ogólnych)
 • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Uwaga! Jeśli na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli wymagane jest przygotowanie pedagogiczne, a nie wynika ono z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych
  ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
  I piętro

lub

 • przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Czesne

Studia podyplomowe

Rok akademickiCzesne w 12 ratach
2024/2025 11 x 490 zł, 1 x 410 zł
Zapisz się online
Poznań
 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja! 5600 zł - cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2024 r.
Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku 50% i jedno wpisowe!
Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!
Skip to content