Edukacja włączająca

Poznań
Aktualna rekrutacja: Na rok 2024/2025
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe / Studia podyplomowe dla nauczycieli
Czas trwania:
3 semestry
Czesne:
od 3500 zł

Studia z zakresu PEDAGOGIKI SPECJALNEJ! Co zyskujesz, studiując ten kierunek w Wyższej Szkole Uni-Terra?

 • Kwalifikacje do współorganizacji kształcenia włączającego dla wszystkich dzieci
 • Praktyczną wiedzę, niezbędną do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji włączającej, czyli inkluzyjnej, która łączy i niweluje bariery
 • Kompetencje diagnostyczne w zakresie pedagogiki specjalnej
 • Możliwość zdobycia nowych uprawnień, m. in. do objęcia stanowiska PEDAGOGA SPECJALNEGO

Kto może studiować?

 • Absolwenci studiów legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów I. i II. stopnia w zakresie pedagogiki (każda specjalność) oraz przygotowanie pedagogiczne (dotyczy stanowiska pedagoga specjalnego w szkołach, przedszkolach ogólnodostępnych).
 • Absolwenci studiów legitymujący się dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów I. lub II. stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiadający przygotowania pedagogicznego (dotyczy stanowiska pedagoga specjalnego w szkołach, przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych).
 • Absolwenci studiów legitymujący się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć i chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej (dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, psycholodzy)

Podstawy prawne

− Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z
2021 r. poz. 890, z późn. zm.).
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r.
poz. 1769).
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 i z 2022 r. poz. 1594).


Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Najważniejsze zagadnienia

Program studiów obejmuje między innymi:

 • Teorię edukacji włączającej (organizację) i integracyjnej
 • Dydaktykę specjalną
 • Psychologię rozwojową, kliniczną i rehabilitacyjną
 • Pedagogikę specjalną
 • Uniwersalne projektowanie zajęć, czyli metodykę kształcenia w grupach zróżnicowanych
 • Diagnostykę w pedagogice specjalnej
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i wychowawczej
 • Pracę z rodziną dzieci z niepełnosprawnością
 • Nowe technologie w edukacji włączającej
 • Ocenianie w edukacji włączającej
 • Praktyki w wymiarze 120 godzin

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Opłata wpisowa: Zapłać już teraz (200 zł)

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytuł: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/miasto

Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku jedno wpisowe 50% taniej! 

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie do Rektora i formularz rejestracji – wygenerowane po wypełnieniu formularza
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł (instrukcje podane w warunkach ogólnych. Można też dokonać wpłaty na miejscu)
 • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Uwaga! Jeśli na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli wymagane jest przygotowanie pedagogiczne, a nie wynika ono z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych
  ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
  I piętro

lub

 • przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Czesne

Studia podyplomowe

Rok akademickiCzesne w 10 ratach
2024/2025 390 zł
Zapisz się online
Poznań
 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
 • Promocja! 3700 zł - cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2024 r.
Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku jedno wpisowe 50% taniej! 
Łączna suma rabatu możliwa do uzyskania wynosi 400 zł! ( 200 zł dla absolwenta i 200 zł przy jednorazowej wpłacie)
Skip to content