Laptopy dla Nauczycieli i Czwartoklasistów!

18 lipca 2023 w Dzienniku Ustaw została ogłoszona USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,  na mocy której Nauczyciele otrzymają BONY o wartości 2500 zł na zakup laptopa.  Czwartoklasiści szkół publicznych i niepublicznych też zostaną objęci wsparciem cyfrowym. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (fragment):

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.
Art. 2. 1. W celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych:
 1) uczniom klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniom publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, zwanych dalej „uczniami klasy objętej wsparciem”,
 2) nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej „nauczycielami” – przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno- -gospodarczą i stan finansów publicznych.
3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1) dokonaniu zakupu komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej „laptopami”, i przekazaniu ich uczniom klasy objętej wsparciem;
2) przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, zwanych dalej „bonami”.
4. Organem właściwym do udzielania wsparcia jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Skip to content