fbpx
Home » Założyciel
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Założyciel

Założycielem uczelni jest Fundacja Uni-Terra, która powstała w 1999 roku i obrała sobie za cel propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kiedy okazało się, że przedstawianie procesu integracji osób niepełnosprawnych, jako normalnego zjawiska w codziennym życiu rodzin, szkół, czy samorządów terytorialnych napotyka trudności, powstała koncepcja pracy organicznej.

Środowisko pedagogów, psychologów i terapeutów, które skupiło się wokół Fundacji Uni-Terra, podjęło decyzję o utworzeniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, placówki kształcenia ustawicznego, skierowanej do pracowników systemu oświaty, a w szczególności do nauczycieli. O skali dokonań może świadczyć liczba kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli, którzy ukończyli różne formy dokształcania i doskonalenia. Wielu z nich ukończyło kursy kwalifikacyjne i doskonalące z obszaru pedagogiki specjalnej. Wielu uczestniczyło w konferencjach, sympozjach i wykładach, poświęconych procesowi integracji osób niepełnosprawnych. Fundacja wniosła tym samym znaczący wkład w podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników systemu oświaty.

Innym podmiotem, który wzbogacił działania edukacyjne Fundacji, był Ośrodek Języków Obcych Uni-Terra, propagujący nauczanie języków obcych w kontekście różnic kulturowych. Dzięki niemu można było zorganizować we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie konferencję poświęconą roli języka w komunikacji międzykulturowej. To dało asumpt do nawiązania współpracy międzynarodowej z różnymi placówkami i instytucjami, zajmującymi się tematyką interkulturowości. Po 10 latach pracy bogatsza w wiedzę i doświadczenie Fundacja podjęła następne wyzwanie, jakim było utworzenie Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu.

Więcej informacji o Fundacji można znaleźć na stronie www.uniterra.plGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image