Home » Stypendia
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Stypendia Rektora otrzymują

nr albumu kwota stypendium
24922018 500
24972018 500
13312017 600
25012018 500
13162017 600
24292017 600
24312017 600
13442018 600
13242017 600
24482017 500

Stypendia specjalne otrzymują

nr albumu kwota stypendium
13382018 1000
25212018 1000

Stypendia socjalne otrzymują

nr albumu kwota stypendium
13112017 700
25422018 700
13172017 550
25072018 450
25092018 550
23562016 600
25132018 600
25252018 550

Podstawa prawna:

 • Kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:
  • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
  • regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu
   z samorządem studenckim,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Wykaz dokumentacji służącej do obliczania dochodu w rodzinie studenta w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 4   Zasady obliczania średniej ocen

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Formularz 1

Formularz 2

Formularz 3

Formularz 4

Formularz 5

Formularz 6

Formularz 7

Formularz 8 

Formularz 9GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image