fbpx
Home » Stypendia
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Stypendia Rektora otrzymują: 

24972018
25032018
25012018
25022018
25682019

Stypendia socjalne otrzymują:

25422018
25132018
25162018
25252018
25962020

Stypendia specjalne otrzymują:

13382018
25212018
25742019

 

Podstawa prawna:

 • Kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:
  • art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2020 poz. 85, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
  • regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu
   z samorządem studenckim,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Wykaz dokumentacji służącej do obliczania dochodu w rodzinie studenta w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 4   Zasady obliczania średniej ocen

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Formularz 1

Formularz 2

Formularz 3

Formularz 4

Formularz 5

Formularz 6

Formularz 7

Formularz 8 

Formularz 9GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image