Home » Stypendia
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Stypendia

Podstawa prawna:

  • art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),
  • § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358),
  • art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428) – do 31 października 2018 r.
  • § 1 pkt 1 oraz pkt 4 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) – od 1 listopada 2018 r
  • Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne ustalany jest przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów.

Próg dochodu ustalony przez Rektora na rok ak. 2018/2019 wynosi 1000 zł.

Termin składania wniosków w dziekanacie  do dnia 17.11.2018 r. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą.

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 3 Wykaz dochodów uwzględnianych do celów stypendialnych

Załącznik nr 4   Wykaz dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny oraz stan osobowy rodziny

Załącznik nr 5 Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny

Załącznik nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium socjalne

Załącznik nr 7 Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium socjalne

Załącznik nr 8  Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 10 Zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz ilości przyznawanych punktów

Załącznik nr 11 WNIOSEK o przyznanie zapomogi losowejGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image