Logopedia

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zasadniczych szkół zawodowych, burs, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i placówek specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( w zależności od poziomu wykształcenia, wymaganego do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki).

ADRESACI

Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz  przygotowanie pedagogiczne.
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w zakresie logopedii jest przedłożenie zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe
 • przygotowanie pedagogiczne

PROGRAM

Program na studiach podyplomowych Logopedia realizowany jest przy udziale wybitnych specjalistów z Polski oraz z zagranicy.

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych /dyslalia/
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Praktyki w wymiarze 60 godzin ( realizacja praktyk we własnym zakresie, istnieje możliwość odbycia praktyk w specjalistycznych ośrodkach współpracujących z Uczelnią)

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku LOGOPEDIA otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania:

4 semestry, 600 godzin ( w tym zajęcia w formie e-learningu)

Termin realizacji:

październik 2018 – grudzień 2019 r.
90 punktów ECTS

Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza foniatry.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego  jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są  w lipcu,  także w dni powszednie.
Zajęcia w ramach IV semestru odbywają się od września do grudnia.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 - Poznań 540 PLN
2018/19 - Gdańsk 540 PLN
2018/19 - Kalisz 500 PLN

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 5200 zł Poznań, Gdańsk*
 • Promocja 4800 zł Kalisz*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image