Home » Promowane » Studia kwalifikacyjne uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych

Studia kwalifikacyjne uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie  do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych.

POZNAŃ

KATOWICE

KALISZ

Studia podyplomowe uzupełniające kwalifikacyjne do kursów kwalifikacyjnych

POZNAŃ

Studia podyplomowe uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych organizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra.

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie  do absolwentów kursów kwalifikacyjnych. Uznając potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich formalnego zatwierdzenia, w sytuacji zmieniających się wymagań pracodawców a zwłaszcza aktualizowanych uwarunkowań prawnych  – chcemy zaproponować Państwu możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i utwierdzenia ich w oparciu o świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki
 • surdopedagogiki
 • tyflopedagogiki
 • pedagogiki leczniczej

220 godzin  (100 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie e – learningowej (60 godzin)

 • bibliotekoznawstwa
 • pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
 • terapii pedagogicznej
 • wychowania do życia w rodzinie
 • zarządzania oświatą

180 (120 godzin przedmiotów teoretycznych i 60 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (60 godzin) i w formie e – learningowej (60 godzin)

 • przygotowania pedagogicznego

220 godzin (70 godzin przedmiotów teoretycznych i 150 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie e – learningowej (30 godzin)

Studia trwają 2 semestry  październik 2018 – czerwiec 2019.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku, wydawanym przez Wyższą Szkołę Uni-Terra Wyższą w Poznaniu.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły

OPŁATY

Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł płatna na konto Uczelni.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl

Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł płatna na konto Uczelni.

KATOWICE

Studia podyplomowe uzupełniające w Katowicach realizowane są przez Wyższą Szkołą Uni-Terra  we współpracy z  Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki z elementami edukacji dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera

Studia dają kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki poszerzone o elementy dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • przygotowanie pedagogiczne

Studia te są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które mają ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i muszą w świetle nowych przepisów prawa uzupełnić kwalifikacje do poziomu studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki

Osoby, które chcą/ muszą uzupełnić kwalifikacje z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera muszą podjąć normalne studia podyplomowe z tego zakresu.

Uwaga! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • diagnoza autyzmu
 • metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem
 • zespół Aspergera – metody pracy
 • praktyki w wymiarze 120 godzin

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Opłata za studia: 800 zł

Rozpoczęcie: październik/ listopad 2018 r.

60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na 100% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku, wydawanym przez Wyższą Szkołę Uni-Terra Wyższą w Poznaniu.

Organizacja nauki: Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu ul. Chorzowska 22, Bytom.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora pobierz
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona przez pracownika biura)
 • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listowanie):

ROM-E Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21
Aleksandra Kruszyńska

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Kierownik:

Aleksandra Kruszyńska
e-mail: akruszynska@metis.pl

KALISZ

Studia podyplomowe uzupełniające w Kaliszu realizowane są przez Wyższą Szkołą Uni-Terra  we współpracy z  Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki z elementami edukacji dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera

Studia dają kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki poszerzone o elementy dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • przygotowanie pedagogiczne

Studia te są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które mają ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i muszą w świetle nowych przepisów prawa uzupełnić kwalifikacje do poziomu studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki

Osoby, które chcą/ muszą uzupełnić kwalifikacje z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera muszą podjąć normalne studia podyplomowe z tego zakresu.

Uwaga! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • diagnoza autyzmu
 • metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem
 • zespół Aspergera – metody pracy
 • praktyki w wymiarze 120 godzin

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Opłata za studia: 950 zł

Rozpoczęcie: październik/ listopad 2018 r.

60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na 100% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku, wydawanym przez Wyższą Szkołę Uni-Terra Wyższą w Poznaniu.

Organizacja nauki: Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

Miejsce: ZDZ Kalisz

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora pobierz
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona przez pracownika biura)
 • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listowanie):

ZDZ Kalisz ul. Skalmierzycka 2a.

informacje: studiapodyplomowe@zdz.kalisz.pl tel. 62-767-40-88 wewn. 25

Miejsce realizacji studiów podyplomowych: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miastoimage image

Opłaty

Studia podyplomowe POZNAŃ/KALISZ

Rok akademicki Czesne w 3 ratach
2018/19 I rata do 30.10.2018 r. w wysokości 350 zł
2018/19 II rata do 30.01.2019 r. w wysokości 300 zł
2018/19 III rata do 30.03.2019 r. w wysokości 300 zł

Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł płatna na konto Uczelni.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image