fbpx
Home » Projekt » Postępowanie dot. ofert opracowania testów i szkoleń w ramach postępowania 2/ZK/ZAD2/WMOD

Postępowanie dot. ofert opracowania testów i szkoleń w ramach postępowania 2/ZK/ZAD2/WMOD

01.07.2019

Postępowanie dot. ofert opracowania testów i szkoleń w ramach postępowania 2/ZK/ZAD2/WMOD


Postępowanie dot. ofert opracowania testów i szkoleń w ramach postępowania 2/ZK/ZAD2/WMOD


Poznań, dnia 1 lipca 2019 roku

 

ZAPYTANIE O CENĘ
2ZK/ZAD2/WMOD

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, NIP 7831653300, REGON 301109126

tel. 618330530, e-mail: rektorat@wsuniterra.pl

II Przedmiot zamówienia:

Prosimy o podanie ceny brutto za wykonanie poniższego zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który opracuje testy i szkolenia będące zbieżne z celami projektu pn. „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością”.
 2. Podczas pracy należy uwzględnić wszystkie zalecenia merytoryczne, które Zamawiający posiada we wstępnej wersji modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością oraz ewentualne uwagi i zalecenia merytoryczne partnera projektu z Austrii.
 3. Szczegółowy zakres opracowanej wstępnej wersji modelu można uzyskać u Zamawiającego po uprzednim kontakcie. Należy skontaktować się z zamawiającym i zwrócić się z prośbą o przekazanie modelu w celu przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia. Model został opracowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu. Opiera się na procedurach i zasadach postępowania w czterech obszarach:
  a. w stosunku do rodziców dzieci z niepełnosprawnością,
  b. w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością
  c. w stosunku do obszaru edukacji: szkoły, przedszkola,
  d. w stosunku do obszaru instytucjonalnego: urzędy gmin, opieki medycznej, ośrodków wczesnego         wspomagania rozwoju.
 4. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca powinien co najmniej 6 razy uczestniczyć w spotkaniach bezpośrednich z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących merytorycznego zakresu pracy. Spotkania odbywać się będą w biurze projektu przy ul. Wybickiego 6 w Poznaniu.
 5. Zamawiający dopuszcza roboczy przyjazd Partnera projektu z Austrii do Polski. W przypadku przyjazdu Partnera projektu do Polski w okresie realizacji zamówienia, wykonawca musi uczestniczyć w min. 2 godzinnym spotkaniu w Poznaniu z Partnerem w celu merytorycznego omówienia proponowanych rozwiązań. Ewentualne zalecenia lub uwagi Partnera muszą zostać uwzględnione podczas opracowywania efektu końcowego. Termin spotkania zostanie ustalony z min. 10-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zapewni wsparcie tłumacza podczas spotkania.
 6. Efektem pracy dotyczącym opracowania szkoleń będzie przekazanie Zamawiającemu:
  a.Programu szkolenia
  b. Harmonogramu zajęć
  c. Materiałów szkoleniowych składających się z min. 15 stron (czcionka Arial, rozmiar 12)
  d. Ewentualnego opisu prowadzonych warsztatów lub ćwiczeń
  e. Prezentacji na szkolenia
  f. Zaleceń merytorycznych dla prowadzącego zajęcia
  g. Materiałów i wskazówek dotyczących nauki w formie e-learningu
 7. Zadanie musi być wykonane maksymalnie do dnia 30 września 2019.
 8. Płatności mogą następować na podstawie rachunków / faktur częściowych za każdą z merytorycznie opracowanych części składowych zamówienia.
 9. Wynagrodzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamówienie obejmuje w szczególności :

 

 1. Opracowanie 4 rodzajów pretestów i 4 rodzajów posttestów w celu określeniu stanu wyjściowego i stanu końcowego dla uczestników zajęć edukacyjnych w projekcie. Testy są przewidziane dla 4 grup odbiorców:
  a. nauczycieli,
  b. pracowników JST
  c. pracowników medycznych
  d. rodziców dziecka (dzieci) z niepełnosprawnościami

Pre-testy i post-testy powinny stanowić komplementarną całość. Testy mają zakładać wykonanie przynajmniej dwukrotnego pomiaru danej zmiennej dotyczącej poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności. Powinny odnosić się do poziomu pierwszego i drugiego modelu Kirkpatricka. Pytania badawcze powinny być skorelowane, podzielone na grupy i dotyczyć realizacji programu zajęć, umiejętności trenera, opinii nt. wdrożenia i wykorzystania umiejętności w życiu oraz wzrostu poziomu wiedzy uzyskanemu dzięki szkoleniu. Wykonawca musi dostarczyć również opis metodyki badania.

Testy muszą zawierać zestaw min. 25 pytań każdy. Powinny być opracowane w formie „do wydruku” – tzn. być dokumentem właściwie zedytowanym, opatrzonym właściwymi logotypami (wzory przekaże Zamawiający) i zawierać odpowiedni wstęp i zakończenie dla osoby badanej. Ponadto wykonawca musi dostarczyć opracowany plik w arkuszu kalkulacyjnym, w którym Zamawiający będzie mógł wpisywać udzielone przez respondentów odpowiedzi, aby wyliczyć zagregowane dane statystyczne.

 1. Opracowanie 3 rodzajów szkoleń, trwających po 15h każde (8h podczas szkolenia, 7 w postaci e-learningu), w zakresie komunikacji z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością dla:
  a. nauczycieli,
  b. pracowników JST
  c. pracowników medycznych
 2. Opracowanie szkolenia dla pracowników jst, trwającego 8h (5h podczas szkolenia, 3 w postaci e-learningu), w zakresie wdrażania i kierowania modelem
 3. Opracowanie 3 rodzajów szkoleń, trwających po 5h każde (3h podczas szkolenia, 2 w postaci e-learningu), w zakresie korzystania z modelu zarządzania zintegrowanym pakietem usług dla społeczności lokalnej
  a. nauczycieli,
  b. pracowników JST
  c.pracowników medycznych
 4. Opracowanie szkolenia trwającego 15h (8h podczas szkolenia, 7 w postaci e-learningu), dla nauczycieli w zakresie budowania motywacji do zmiany schematów nauczania.
 5. Opracowanie szkolenia, trwającego 10h (6h podczas szkolenia, 4 w postaci e-learningu), dla nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością w różnym wieku
 6. Opracowanie 5 rodzajów szkoleń, trwających po 20h każde (10h podczas szkolenia, 10 w postaci e-learningu), dla nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

 GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image