Home » projekt model zintegrowany
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Wyższa Szkoła Uni-Terra otrzymała dofinansowanie i przygotowuje się do realizacji projektu:

„Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami”.

Środki na realizację tego projektu zostały przyznane w drodze konkursowej z działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym –  stowarzyszeniem Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM z Austrii. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2018r. przez okres 36 miesięcy.

Realizacja projektu ma przyczynić się do wypracowania procedur działania dla jednostek samorządu terytorialnego, poradnika dla rodziców, a także zestawu procedur działania oraz programów szkoleń dla pracowników urzędów gmin, instytucji opieki zdrowotnej,  ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, szkół i przedszkoli. Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę jakość działań podejmowanych na rzecz wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Pierwszy etap działań, które rozpoczną się w czerwcu 2018 roku polega na przeprowadzeniu rzetelnej diagnozy społecznej potrzeb i oczekiwań wsparcia, ze strony rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, a także rozpoznanie możliwości i oczekiwań jednostek realizujących to wsparcie. Wypracowanie nowego rozwiązania – modelu zintegrowanego pakietu  usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, będzie możliwe dzięki informacjom uzyskanym w procesie diagnozy społecznej. W tym działaniu szczególnie ważne będzie zaangażowanie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego zapraszamy zainteresowane rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami do zgłaszania się do projektu, poprzez kontakt pod numerem: 61/833 05 30 lub drogą mailową wsparcierodzin@wsuniterra.pl. Po rozpoczęciu działań będziemy mogli się z Państwem kontaktować i zaprosić do współpracy. To Państwo jako adresaci wsparcia udzielanego w ramach modelu, mogą wnieść wiele niezwykle ważnych poznawczo informacji dla opracowania nowego, unikalnego rozwiązania w zakresie objętym tematyką projektu. Zachęcamy również przedstawicieli samorządów, instytucji opieki zdrowotnej, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, szkół i przedszkoli do współpracy z nami.

Państwa doświadczenia i oczekiwania pomogą nam i naszemu partnerowi zagranicznemu lepiej skonstruować  model rozwiązań, a w dalszych etapach realizacji projektu wdrażać nowatorskie rozwiązania i weryfikować je według opinii rodzin i instytucji włączonych do działań projektowych oraz opinii ekspertów. Dzięki pozyskanym środkom na realizację działań, współpracy rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, współpracy pracowników instytucji, ekspertów krajowych i zagranicznych, chcemy wypracować niezwykle ważny i nowatorski model zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami, który w przyszłości zostanie wdrożony do praktyki.

harmongram działańGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image