Home » Praktyki
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Praktyki

Regulamin praktyk

Opiekun praktyk dietetyki dr Justyna Golińska – Krysztofiak

Program praktyk

Dokumenty dotyczące praktyk w roku akademickim 2019/2020:

I rok dietetyka: 

Miejsce praktyk Godziny Dokumenty do pobrania
Szpital dla dorosłych:

kuchnia szpitalna lub firma przygotowująca posiłki dla szpitala

60H

 

porozumienie

skierowanie szpital dla dorosłych

dzienniczek praktyk

 

Firma cateringowa lub zakład technologiczny 60H porozumienie

skierowanie firma cateringowa lub zakład technologiczny

dzienniczek praktyk

II rok dietetyka

Miejsce praktyk Godziny Dokumenty do pobrania
Poradnie:

dietetyczna lub chorób metabolicznych i przewodu pokarmowego lub psychodietetyki

60H porozumienie

skierowanie poradnia dietetyczna,metaboliczna, psychodietetyczna

dzienniczek praktyk

Dom Pomocy Społecznej lub klub rekreacyjny i fitness lub sanatorium lub hotel 60H porozumienie

skierowanie DPS, fitness klub, sanatorium, hotel

dzienniczek praktyk

III rok dietetyka

Miejsce praktyk Godziny Dokumenty do pobrania
Szpital dziecięcy, oddział dziecięcy,                                 sanatorium dziecięce ( kuchnia szpitalna lub firma przygotowująca posiłki dla szpitala) 60 H porozumienie

skierowanie

dzienniczek praktyk

Żłobek/przedszkole/ inna placówka oświatowa 60H porozumienie

skierowanie

dzienniczek praktyk

Opiekun praktyk pedagogiki specjalnej prof. dr hab.  Radosław Muszkieta

Program praktyk

Dokumenty dotyczące praktyk w roku akademickim 2019/20120:

 

II rok Pedagogika specjalna

Miejsce praktyk Godziny Dokumenty do pobrania
Praktyka pedagogiczna:

przygotowanie w zakresie dydaktycznym w przedszkolu i szkole podstawowej (wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)

120H porozumienie

skierowanie

dzienniczek praktyk

Praktyka zawodowa zasadnicza I:

oligofrenopedagogika( obowiązkowo)

wczesne wspomaganie rozwoju z integracją sensoryczną (zgodnie z wybranym modułem)

logopedia (zgodnie z wybranym modułem)

150H porozumienie

skierowanie

dzienniczek praktyk

 

III rok Pedagogika specjalna

Miejsce praktyk Godziny Dokumenty do pobrania
Praktyka pedagogiczna:

– przygotowanie w zakresie dydaktycznym w przedszkolu i szkole podstawowej (wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)

60H porozumienie

skierowanie

dzienniczek praktyk

 

Praktyka zawodowa zasadnicza II:

– terapia autyzmu (zgodnie z wybranym modułem)

– terapia pedagogiczna (zgodnie z wybranym modułem)

60H porozumienie

skierowanie

dzienniczek praktyk

Praktyki służą nabywaniu i rozwijaniu umiejętności poprzez udział w zajęciach bezpośrednio przygotowujących do wykonywania danego zawodu.

Praktyki studenckie stanowią element wkomponowany w wewnętrzne obszary funkcjonowania szkoły. Ta funkcja z kolei daje szansę wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w realnych warunkach własnej organizacji środowiska społecznego, poprzez badanie form aktywności, zaangażowania społecznego jak też projektowanie i promocję wizerunku szkoły. Działania te będą przygotowywane przez studentów oraz pracowników dydaktycznych realizujących konkretne przedmioty. Ta funkcja obliczona jest na wspomaganie własnego środowiska szkolnego i jest próbą kształtowania postaw odpowiedzialności, współuczestniczenia w realizacji koncepcji szkoły i nadawaniu jej realnego kształtu. Takie działania służą nabywaniu umiejętności diagnostycznych, kompetencji badawczych i organizacyjnych.

Praktyki pedagogiczne wyposażą studentów w umiejętności diagnozowania problemów indywidualnych i grupowych, nauczą technik komunikowania i negocjowania, przewidywania obszarów konfliktów i ich rozwiązywania. Ponadto będą ściśle związane z szeroko pojętą edukacją, samorządnością, kulturą oraz procesami wychowawczymi. Wskazane obszary problemowe stanowić mają obiekt obserwacji i badań w zakresie praktyk dyplomowych, we współdziałaniu z istniejącymi w szkole jednostkami organizacyjnymi oraz w porozumieniu ze współpracującymi ze szkołą organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi, szczególnie tymi, które podejmują problematykę wychowania w węższym i szerszym tego słowa znaczeniu.

Praktyki studenckie realizują następujące funkcje:

1. W swojej części wstępnej, funkcję integracyjną i socjalizacyjną, poprzez zbliżenie studentów do rzeczywistości szkolnej, jej struktur i obyczajowości.
2. W części zaawansowanej, funkcję profilującą kształcenie, wkomponowaną w treści merytoryczne poszczególnych przedmiotów, których zaliczenie warunkowane jest realizacją konkretnych zadań edukacyjnych.
3. W części praktyk dyplomowych (licencjackich), spełniają funkcję badawczą i podporządkowane są współpracy z promotorami prac dyplomowych, wspomagając czynności związane z empirycznym polem edukacyjnym.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image