Home » Poznan
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy (wygenerowane z rekrutacji on-line)
  •  dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
  • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego- dotyczy studiów uzupełniających dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
  •  2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa jeśli nie dokonano płatności online).

WZORY UMÓW ( podpisywane na pierwszym zjeździe)
studia podyplomowe kwalifikacyjne
studia podyplomowe uzupełniające
studia podyplomowe doskonalące
studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA

Uwaga! Jeśli wymagane na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli przygotowanie pedagogiczne nie wynika z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji ( nie dotyczy kierunku Przygotowanie pedagogiczne oraz Zarządzanie oświatą)

Absolwenci Uni-Terra  w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra,
ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
I piętro

lub przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Opłata wpisowa

Opłatę wpisową należy wnosić na konto:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku:  Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiówGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image