Home » Studia podyplomowe » Odnowa biologiczna

Odnowa biologiczna

Celem studiów podyplomowych Odnowa biologiczna nadanie specjalizacyjnego wykształcenia zgodne z perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia podyplomowe Odnowa biologiczna dają specjalizacyjne wykształcenie zgodne z  perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w  zawodzie instruktora odnowy biologicznej i promotora zdrowia.

Absolwent kierunku studiów podyplomowych odnowa biologiczna uzyskuje kompetencje i kwalifikacje zawodowe instruktora odnowy biologicznej:

  1. w zakresie podejmowania różnorodnych działań: na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób, w formie bezpośrednich działań profilaktycznych i terapeutycznych zarówno dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością, dla poprawy ich funkcjonowania, jak i w celu zapobiegania problemom zdrowotnym poprzez regenerację sił psychofizycznych osób sprawnych, w tym sportowców.
  2. umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, ochrony zdrowia, pomocy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– sanatoria,
– placówki wypoczynku,
– ośrodki sportowe i rekreacyjne,
– ośrodki odnowy biologicznej i SPA,
– domy i ośrodki pomocy społecznej,
– ośrodki rehabilitacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,
– ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju,
– własny gabinet, samodzielne prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.

UCZESTNICY

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, kierunków studiów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Odnowa psychosomatyczna, Welness i SPA, Odnowa biologiczna, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Żywienie i wspomaganie w odnowie biologicznej

Czas trwania studiów: 2 semestry, 300 godz. ( w tym 60 godzin praktyk i 60 godzin zajęć w formie e-learningu)
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 350 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 3300 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image