Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz wychowanie do życia w rodzinie.

UCZESTNICY

PROGRAM

ORGANIZACJA NAUKI

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz wychowanie do życia w rodzinie.
Studia pozwalają na rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności komunikowania. Poszerzają wiedzę m.in. z: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie.
Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe
 • przygotowanie pedagogiczne

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania  szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
 • Wybrane problemy współczesnego świata
 • Praktyki w wymiarze 120 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 360 godzin ( w tym zajęcia w formie e-learningu)

Termin realizacji:
czerwiec 2019- lipiec 2020 POZNAŃ
październik 2019- lipiec 2020 GDAŃSK, KALISZ
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są   w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2019/20 - Poznań 360 PLN
2019/20 - Gdańsk 360 PLN
2019/20 - Kalisz 250 PLN

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 3400 zł – Poznań*
 • Promocja 3400 zł – Gdańsk**
 • Promocja 2300 zł – Kalisz**

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.07.2019 r.
**Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image