Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu Historia oraz Wiedza o społeczeństwie.

Wpisz tutaj pierwszą specjalność

Wpisz tutaj krótki opis pierwszej specjalności

CEL

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu Historia oraz Wiedza o społeczeństwie.

UCZESTNICY

Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższychktóre są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów.

Wymagane od kandydata

•    ukończone studia wyższe
•    przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: dydaktykę przedmiotów, technologia informatyczna w nauczaniu WOS, metodologię badań historycznych, antropologię, a także praktyki w wymiarze 120 godzin.

UWAGA!
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

3 semestry, 360 godzin ( tym zajęcia w formie e-learningu)

Termin realizacji

październik 2018- lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 - Poznań 369 PLN
2018/19 - Gdańsk 369 PLN
2018/19 - Kalisz 250 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 3490 zł- Poznań*
  • Promocja 2300 zł – Kalisz*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image