Home » Kalisz
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Studia podyplomowe realizowane są  we współpracy z  Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

Centrum Kształcenia w Kaliszu – ZDZ – Zakład Doskonalenia Zawodowego

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy (wygenerowane z rekrutacji on-line)
  •  dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
  • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego- dotyczy studiów uzupełniających dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
  •  2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa jeśli nie dokonano płatności online).

WZORY UMÓW ( podpisywane na pierwszym zjeździe)
– studia podyplomowe kwalifikacyjne
– studia podyplomowe uzupełniające

Uwaga! Jeśli wymagane na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli przygotowanie pedagogiczne nie wynika z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nabycie tych kwalifikacji ( nie dotyczy kierunku Przygotowanie pedagogiczne oraz Zarządzanie oświatą)

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listowanie):

ZDZ Kalisz ul. Skalmierzycka 2a.

informacje: studiapodyplomowe@zdz.kalisz.pl tel. 62-767-40-88 wewn. 25

Miejsce realizacji studiów podyplomowych:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Opłatę wpisową należy wnosić na konto:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku:  Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/miastoGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image