fbpx
Home » Kursy » Instruktorów sportu

Instruktorów sportu

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportowej lub rekreacyjnej.

fitness - ćwiczenia siłowe (kulturystyka), ćwiczenia gimnastyczno-akrobatyczne

pływanie, koszykówka, Nordic Walking

piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka

kulturystyka, judo, taniec, tenis

narciarstwa zjazdowego, snowboardu (w formie obozu) i inne wg. zgłoszeń kandydatów

Cel

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportowej lub rekreacyjnej. Absolwenci kursów – nauczyciele wychowania fizycznego – uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w szkołach sportowych, oddziałach sportowych w szkołach ogólnodostępnych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, zgodne z § 9  Rozp. MEN z dn. 01.08.2017, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Miejscem pracy wszystkich absolwentów kursu mogą być także: kluby sportowe i rekreacyjne, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje sportowe i rekreacyjne, obozy i kolonie (półkolonie) sportowe, samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza.

Uczestnicy

Uczestnikami kursów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i są absolwentami szkoły średniej maturalnej. Wskazane jest posiadanie podstawowych umiejętności technicznych z wybranej dyscypliny sportu lub rekreacji.

Program

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz specjalistyczne zajęcia praktyczne w wymiarze 120 godzin.

Absolwenci kursu uzyskają dyplom instruktora sportu w wybranej dyscyplinie w języku polskim i angielskim.

Absolwenci kursów uzyskują efekty (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) na poziomie 5 i 6 Sektorowych Ram Kwalifikacji w Sporcie (5-6 SRKS), zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK). Absolwenci kursów mogą podejmować pracę w państwach Unii Europejskiej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemne części teoretycznej kursu, zaliczenie praktyczne teorii i metodyki dyscypliny sportowej.

Organizacja zajęć

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, w terminach ustalonych z uczestnikami kursu (6 weekendów – 3 miesiące).

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w dni robocze.

Kursy prowadzone są przez praktyków – trenerów  i instruktorów poszczególnych dyscyplin sportowych.

Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Uni-Terra

61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53

Tel. 61 8330530

e-mail: dziekanat@wsuniterra.pl

 

 image image

Opłaty

Kurs niestacjonarny

3 miesiące opłata w 2 ratach
1200 zł 600 zł - w ciągu 7 dniu od otrzymania decyzji o uruchomieniu kursu.
Pozostała kwota do dnia zakończenia kursu.

Nauczyciele wychowania fizycznego – zniżka 300 zł*.

Absolwenci turystyki i rekreacji, sportu i fizjoterapii – zniżka 300 zł*.

Studenci wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, sportu – zniżka 400 zł*.

Zniżka uwzględniona jest przy drugiej racie*.

Zniżki nie mogą się ze sobą łączyć.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image