Home » Studia podyplomowe » Dziennikarstwo sportowe

Dziennikarstwo sportowe

Celem studiów kierunku dziennikarstwo sportowe jest przygotowanie specjalistów do pracy dziennikarskiej w telewizji, radio, prasie i Internecie w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, terapii, promocji zdrowia.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia podyplomowe na kierunku dziennikarstwo sportowe przygotowują specjalistów do pracy dziennikarskiej w telewizji, radio, prasie i Internecie w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, terapii, promocji zdrowia. Dziennikarz (redaktor) sportowy samodzielnie planuje i programuje swoja pracę, potrafi przygotować stosowny materiał do publikacji w mediach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– redakcje telewizji publicznej i komercyjnej
– własna działalność gospodarcza
– redakcje prasowe (czasopism z działami sportowymi)
– redakcje internetowe
– redakcje radiowe

UCZESTNICY

Studia podyplomowe przeznaczone są dla  absolwentów różnych kierunków studiów I i II stopnia.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Stylistyka i kultura języka, Wstęp do dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, Prawo sportowe, prawo prasowe, prawo radiofonii i telewizji, prawo autorskie, etyka dziennikarska, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów.

Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 300 godzin (w tym 60 godz. praktyk i 60 godz. w formie e-learningu)

Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl

 image image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 500 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 4800 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image