Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej

Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY

Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnego typu.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe
•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA!
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do pracy w bibliotece w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno- wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na pracę w bibliotece we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: ogólnozawodowe, zagadnienia teoretyczne i praktyczne dające wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej oraz blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej, a także praktyki w wymiarze 60 godzin.

Czas trwania:

3 semestry, 350 godzin

Termin realizacji:

październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 351 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 3310 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image