Slider

Studia podyplomowe na kierunku Trener personalny i dietetyka w sporcie przygotowują specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego. Trener personalny samodzielnie planuje i programuje trening rekreacyjny i zdrowotny, przeprowadza metodycznie i merytorycznie zajęcia ruchowe, dokonuje ewaluacji działań trenerskich, potrafi ułożyć diety sportowe.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się rekreacją,

– własna działalność gospodarcza,

– hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej,

– ośrodki wypoczynkowe i hotelarskie,

– kluby fitness.

Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 300 godzin (w tym 60 godz. praktyk i 60 godz. w formie e-learningu)

Uczestnicy: absolwenci studiów 1 i 2 stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kierunków studiów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Program studiów:

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Postępowanie dietetyczne w poszczególnych dyscyplinach sportowych, Trening wytrzymałościowy i cardio, Żywienie i suplementacja w sporcie

Koszt studiów:

opłata wpisowa 200 zł
– czesne 3500 zł

Planowany termin realizacji studiów: październik 2018

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na co najmniej 80% zajęć oraz pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na conajmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów

 

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Warunki rekrutacji

Opłaty