image
Slider

ADRESACI

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, następujących kierunków studiów:

           – wychowanie fizyczne
           – turystyka i rekreacja
           – sport
           – zdrowie publiczne
           – taniec
           – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Kwalifikacje zawodowe nadawane są zgodnie z Sektorowymi Ramami Kwalifikacji dla Sportu
na poziomie 5 (poziom 5 SRKS – specjalista ćwiczeń prozdrowotnych i zaawansowany instruktor).

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Kinezjologia i edukacja zdrowotna
  • Odnowa biologiczna
  • Masaż i terapia manualna
  • Kinezyterapia
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

Czas trwania: 2 semestry, 265 godzin

Termin realizacji: październik 2017 – czerwiec 2018 r.
60 punktów ECTS

KOSZT:
200 zł – opłata wpisowa
2700 zł – czesne

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów

Studia podyplomowe Odnowa biologiczna dają specjalizacyjne wykształcenie zgodne z  perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w  zawodzie instruktora odnowy biologicznej i promotora zdrowia.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– sanatoria,
– placówki wypoczynku,
– ośrodki sportowe i rekreacyjne,
– ośrodki odnowy biologicznej i SPA,
– domy i ośrodki pomocy społecznej,
– ośrodki rehabilitacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,
– ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju,
– własny gabinet, samodzielne prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.

Absolwent kierunku studiów podyplomowych odnowa biologiczna uzyskuje kompetencje i kwalifikacje zawodowe instruktora odnowy biologicznej:

1. w zakresie podejmowania różnorodnych działań: na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób, w formie bezpośrednich działań profilaktycznych i terapeutycznych zarówno dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością, dla poprawy ich funkcjonowania, jak i w celu zapobiegania problemom zdrowotnym poprzez regenerację sił psychofizycznych osób sprawnych, w tym sportowców.

2. umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, ochrony zdrowia, pomocy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.

Absolwent studiów podyplomowych odnowa biologiczna posiada wiedzę w ramach, której rozumie i poddaje analizie procesy psychosomatyczne ważne dla minimalizowania negatywnych skutków pracy fizycznej i umysłowej. Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych oraz metody ich oceny w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz posiada szczegółową znajomość budowy anatomicznej i funkcji układów organizmu człowieka istotnych z punktu widzenia odnowy biologicznej. Zna podstawowe rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych i fizykoterapeutycznych oraz środki, metody i formy stosowane w odnowie biologicznej. Wie jak wspomóc procesy restytucji określoną dietą i suplementacją. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania i wykorzystania specjalistycznego sprzętu stosowanego w celu usprawnienia narządu ruchu. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki działalności w obszarze odnowy biologicznej.

W ramach zdobytych umiejętności absolwent potrafi wskazać miejsce i rolę odnowy biologicznej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych społeczeństwa, promuje zdrowy styl życia w celu zachowania i poprawy sprawności psychofizycznej człowieka. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie żywienia i suplementacji w odnowie biologicznej. Samodzielnie planuje, programuje oraz wykonuje zabiegi odnowy biologicznej, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników. Potrafi dobrać odpowiednie sposoby odnowy sił po aktywności ruchowej. Posiada umiejętność stosowania technik relaksacyjnych. Potrafi pozyskiwać, analizować i interpretować dane, w tym wyniki badań i obserwacji własnych m.in. na potrzeby tworzenia i funkcjonowania na rynku usług zdrowotnych. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, negocjacji i podejmowania decyzji postępując przy tym zgodnie z zasadami i normami etycznymi.

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl