Slider

Studia podyplomowe na kierunku management i coaching sportowy przygotowują kadry menedżerskie do pracy w klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych i samorządowych, działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji. Menedżer (agent, coach) sportowy potrafi zarządzać instytucjami, placówkami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zasobami ludzkimi (m.in. karierą sportową zawodników wyczynowych).

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– kluby sportowe,

– kluby fitness (rekreacyjne),

– związki sportowe, stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej,

– administracja samorządowa,

– hotele, pensjonaty i inne placówki wypoczynkowo-turystyczne,

– przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją,

– własna działalność gospodarcza.

Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 300 godzin (w tym 60 godzin praktyk i 60 godzin zajęć w formie e-learningu)

Uczestnicy: Absolwenci różnych kierunków studiów I i II stopnia.

Uzyskane kwalifikacje: Manager i coach sportowy

Program studiów:

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Psychologia sportu, Zarządzanie sportem, Marketing sportowy, Marketing sportowy, Marketing sportowy.

Koszt studiów:

opłata wpisowa 200 zł
– czesne 3200 zł

Planowany termin realizacji studiów: październik 2018

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na co najmniej 80% zajęć oraz pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na conajmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

 

Warunki rekrutacji

Opłaty