Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz specjalizację?

Chcesz być atrakcyjny dla pracodawców?

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

 

ADRESACI

  • ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu dietetyki
  • lub co najmniej 2-semestralne studia podyplomowe z zakresu dietetyki, jako uzupełnienie wykształcenia na kierunkach pokrewnych

CEL

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

ABSOLWENT

Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: zasad i praktycznych wskazań właściwego żywienia i dostępnych legalnych, bezpiecznych i skutecznych metod wspomagających zdolności wysiłkowych organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie; posiada  kwalifikacje  doradcy żywieniowego dla osób uprawiających sport wyczynowo i na poziomie amatorskim. Absolwenci posiadają uprawnienia do pracy w klubach sportowych, klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych i SPA,  placówkach edukacyjnych, turystycznych,  specjalistycznych poradniach dietetycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

CZAS TRWANIA

3 semestry, 300 godzin

PRAKTYKI

Organizowane przez Uczelnię, w placówkach i ośrodkach odpowiadających profilowi studiów.

ADRESACI

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, następujących kierunków studiów:

– wychowanie fizyczne

– turystyka i rekreacja

– sport

– zdrowie publiczne

– taniec

– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Kwalifikacje zawodowe nadawane są zgodnie z Sektorowymi Ramami Kwalifikacji dla Sportu na poziomie 5 (poziom 5 SRKS – specjalista ćwiczeń prozdrowotnych i zaawansowany instruktor).

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Kinezjologia i edukacja zdrowotna
  • Odnowa biologiczna
  • Masaż i terapia manualna
  • Kinezyterapia
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

Czas trwania: 2 semestry, 265 godzin

Termin realizacji: październik 2017 – czerwiec 2018 r.
60 punktów ECTS

KOSZT:
200 zł – opłata wpisowa
2700 zł – czesne

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów

Studia podyplomowe Odnowa biologiczna dają specjalizacyjne wykształcenie zgodne z  perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w  zawodzie instruktora odnowy biologicznej i promotora zdrowia.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– sanatoria,

– placówki wypoczynku,

– ośrodki sportowe i rekreacyjne,

– ośrodki odnowy biologicznej i SPA,

– domy i ośrodki pomocy społecznej,

– ośrodki rehabilitacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,

– ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju,

– własny gabinet, samodzielne prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.

Absolwent kierunku studiów podyplomowych odnowa biologiczna uzyskuje kompetencje i kwalifikacje zawodowe instruktora odnowy biologicznej:

1. w zakresie podejmowania różnorodnych działań: na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób, w formie bezpośrednich działań profilaktycznych i terapeutycznych zarówno dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością, dla poprawy ich funkcjonowania, jak i w celu zapobiegania problemom zdrowotnym poprzez regenerację sił psychofizycznych osób sprawnych, w tym sportowców.

2. umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, ochrony zdrowia, pomocy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.

Absolwent studiów podyplomowych odnowa biologiczna posiada wiedzę w ramach, której rozumie i poddaje analizie procesy psychosomatyczne ważne dla minimalizowania negatywnych skutków pracy fizycznej i umysłowej. Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych oraz metody ich oceny w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz posiada szczegółową znajomość budowy anatomicznej i funkcji układów organizmu człowieka istotnych z punktu widzenia odnowy biologicznej. Zna podstawowe rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych i fizykoterapeutycznych oraz środki, metody i formy stosowane w odnowie biologicznej. Wie jak wspomóc procesy restytucji określoną dietą i suplementacją. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania i wykorzystania specjalistycznego sprzętu stosowanego w celu usprawnienia narządu ruchu. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki działalności w obszarze odnowy biologicznej.

W ramach zdobytych umiejętności absolwent potrafi wskazać miejsce i rolę odnowy biologicznej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych społeczeństwa, promuje zdrowy styl życia w celu zachowania i poprawy sprawności psychofizycznej człowieka. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie żywienia i suplementacji w odnowie biologicznej. Samodzielnie planuje, programuje oraz wykonuje zabiegi odnowy biologicznej, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników. Potrafi dobrać odpowiednie sposoby odnowy sił po aktywności ruchowej. Posiada umiejętność stosowania technik relaksacyjnych. Potrafi pozyskiwać, analizować i interpretowaćdane, w tym wyniki badań i obserwacji własnych m.in. na potrzeby tworzenia i funkcjonowania na rynku usług zdrowotnych. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, negocjacji i podejmowania decyzji postępując przy tym zgodnie z zasadami i normami etycznymi.

Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager

 

ADRESACI

Osoby, które ukończyły studia wyższe I stopnia

ABSOLWENT

Studia „Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager” dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prawa, ekonomii i finansów, niezbędnych do zarządzania w hotelarstwie i gastronomii. Szerokie kompetencje z obszaru organizacji i administrowania pozwalają absolwentowi na sprawne działanie na gruncie zawodowym. Gruntowne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, pod okiem doświadczonych przedstawicieli praktyki, pozwalają obejmować stanowiska managerskie i kierownicze, gwarantując sprawne zarządzanie operacyjne obiektem noclegowym i placówką żywienia zbiorowego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

3 semestry, 305 godzin; zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

Warunki rekrutacji

Opłaty

Psychodietetyka

ADRESACI

Osoby, które ukończyły studia wyższe I stopnia

ABSOLWENT

Studia „Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager” dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prawa, ekonomii i finansów, niezbędnych do zarządzania w hotelarstwie i gastronomii. Szerokie kompetencje z obszaru organizacji i administrowania pozwalają absolwentowi na sprawne działanie na gruncie zawodowym. Gruntowne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, pod okiem doświadczonych przedstawicieli praktyki, pozwalają obejmować stanowiska managerskie i kierownicze, gwarantując sprawne zarządzanie operacyjne obiektem noclegowym i placówką żywienia zbiorowego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

3 semestry, 305 godzin; zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca