Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

Chcesz zdobyć przygotowanie praktyczne?

Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz specjalizację?

Chcesz być atrakcyjny dla pracodawców?

 

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne

Adresaci

Studia podyplomowe dla pracowników oświaty mają za zadanie podnosić kwalifikacje nauczycieli, by ich praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna i odpowiadała coraz szybszemu tempu zmian w otaczającej rzeczywistości. Wyższa Szkoła Uni-Terra Poznań nauczycielom, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub do prowadzenia innych zajęć z uczniami, daje możliwość podjęcia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych. Są one adresowane także do osób, które do tej pory nie były związane z zawodem nauczyciela, a chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i uzyskać nowe kompetencje zawodowe.

Studia te umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć kompetencje pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Program studiów

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Kwalifikacje nauczycieli w ramach programu studiów podnoszone są poprzez różne formy zajęć – od wykładów, poprzez ćwiczenia, aż po seminaria i zajęcia warsztatowe. W skład praktycznego bloku kierunkowego włączone zostały m.in. treningi, zajęcia laboratoryjne i praktyki. W programie studiów przewidziano również istotny element wkładu własnego pracy słuchacza. Nasza kadra naukowa to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach – wykładowcy uczelni wyższych (Poznań, Warszawa, Kraków etc.), instruktorzy i trenerzy.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne, w zależności od kierunków, trwają  2, 3 lub 4 semestry, przy czym zajęcia w ramach III semestru odbywają się w miesiącu lipcu, także w dni powszednie. Liczba godzin zajęć waha się od 180 do 600 godzin, w zależności od wagi efektów kształcenia, tworzących określone kwalifikacje. Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje minimum 60 pkt ECTS2 (Art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

Kwalifikacje nauczycieli w oparciu o ofertę WS Uni-Terra Poznań mogą być podnoszone poprzez wybór jednego z kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in.: w zakresie nauczania matematyki, fizyki, biologii, w zakresie logopedii, oligofrenopedagogiki, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, resocjalizacji i socjoterapii, zarządzania oświatą itp.

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa-trzy tygodnie – w soboty
i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.
Zajęcia w ramach IV semestru realizowane są od września ( tylko logopedia)

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

Warunki zaliczenia:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego/dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Ostateczna ocena na świadectwie jest średnią następujących ocen cząstkowych:

 • 50% stanowi średnią ocen ze wszystkich egzaminów określonych na danym kierunku,
 • 50% stanowi ocenę uzyskaną w egzaminie końcowym/dyplomowym.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych, podnoszących kwalifikacje.

Studia Podyplomowe Doskonalące

 

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając  mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.

Przebieg studiów doskonalących regulowany jest potrzebami merytorycznymi, w związku z czym nie są one standaryzowane pod względem semestrów i godzin dydaktycznych.

Studia podyplomowe doskonalące są organizowane przez  Wyższą Szkołę Uni-Terra oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ( Biuro Studiów Podyplomowych tel. 61 44 85 441)

Studia Podyplomowe Uzupełniające Kwalifikacyjne

Studia podyplomowe uzupełniające kwalifikacyjne do kursów kwalifikacyjnych

Zapraszamy na studia podyplomowe uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych organizowane przez Wyższą Szkołę Uni-Terra wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra.

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie  do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych. Uznając potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich formalnego zatwierdzenia, w sytuacji zmieniających się wymagań Pracodawców a zwłaszcza aktualizowanych uwarunkowań prawnych  – chcemy zaproponować Państwu możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i utwierdzenia ich w oparciu o Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki
 • surdopedagogiki
 • tyflopedagogiki
 • pedagogiki leczniczej

220 godzin  (100 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie e – learningowej (60 godzin)

 • bibliotekoznawstwa
 • pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
 • terapii pedagogicznej
 • wychowania do życia w rodzinie
 • zarządzania oświatą

180 (120 godzin przedmiotów teoretycznych i 60 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (60 godzin) i w formie e – learningowej (60 godzin)

 • przygotowania pedagogicznego

220 godzin (70 godzin przedmiotów teoretycznych i 150 godzin praktyk).

Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie e – learningowej (30 godzin)

Studia trwają 2 semestry  październik 2018 – czerwiec 2019.

Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku, wydawanym przez Wyższą Szkołę Uni-Terra Wyższą w Poznaniu.

Koszt studiów: 200 PLN opłata wpisowa oraz czesne 950 PLN

 

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 82 36 400
tel. 61 44 85 441

e-mail  biuro@uniterra.pl


1 Na mocy Art.2, ust.1, p.11 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, adresatem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie)

2 1 punkt ECTS (punkt europejskiego systemu przenoszenia osiągnięć edukacyjnych) – punkt wyrażający wartość 23-25 godzin pracy słuchacza, na którą składa się liczba godzin zajęć
w uczelni oraz nakład pracy własnej poza nią.