Slider

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego oraz nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, nauczania w szkołach podstawowych (klasy 1-3) oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka przedmiotu
  • Pedagogika przedszkolna z metodyką
  • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
  • Rozwój psychospołeczny dziecka i jego zaburzenia
  • Pomoc dziecku z ryzykiem dysleksji w nauce czytania i pisania i matematyki
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry, 360 godzin
Termin realizacji: październik 2017- lipiec 2018
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl