Slider

STUDIA KWALIFIKACYJNE

CEL
Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.

UCZESTNICY
Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
•    przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Diagnoza autyzmu
  • Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych
  • Metody komunikacji alternatywnej
  • Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin ( w tym zajęcia w formie e-learningu)
Termin realizacji: październik 2018- lipiec 2098
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.com.pl