Slider

STUDIA PODYPLOMOWE TERAPIA LOGOPEDYCZNA

CEL

Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych na poziomie licencjat, magister, studia podyplomowe, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę z obszaru terapii logopedycznej.

Wymagane od kandydata:

  • Dokumenty potwierdzające wykształcenie w zakresie logopedii: dyplom ukończenia studiów magisterskich, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii lub dyplom/świadectwo innej formy kształcenia logopedycznego na każdym poziomie o łącznej minimalnej liczbie 320 godzin z zakresu logopedii.

PROGRAM

Program studiów realizowany jest głównie w formie zajęć warsztatowych i praktycznych.

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Wczesna interwencja logopedyczna
  • Techniki wspomagające terapię logopedyczną
  • Zaburzenia językowe- diagnoza i terapia
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin ( realizacja praktyk we własnym zakresie, istnieje możliwość odbycia praktyk w specjalistycznych ośrodkach terapeutyczno-medycznych współpracujących z Uczelnią)

Czas trwania: 2 semestry, 280 godzin
Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego  jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach II semestru realizowane są  w lipcu,  także w dni powszednie.

 

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 3000 zł
10 rat po 300 zł

Promocja 2800 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl