Slider

STUDIA KWALIFIKACYJNE

CEL
Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne

UCZESTNICY
Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe
•    przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Diagnoza pedagogiczna
  • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
  • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Społeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2017 – lipiec 2018 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są  w lipcu, także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl