Slider

STUDIA KWALIFIKACYJNE

ADRESACI
Studia są kierowane do osób, które posiadają:

  • ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana lub

  • ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) oraz posiadają świadectwo znajomości  języka angielskiego w stopniu podstawowym (FC),  zaawansowanym lub biegłym (CAE lub CPE) lub

  • ukończone studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski oraz

  • uprawnienia do nauczania w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania języka angielskiego.

ABSOLWENT

Posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO ZDANIA CERTYFIKATU FCE

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin  ( w tym zajęcia w formie e-learningu)

Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 3510 zł
10 rat po 351 zł

Promocja 3310 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl