Slider

ADRESACI

Studia podyplomowe doskonalące z Surdologopedii przeznaczone są:

  • dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii,
  • studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w zakresie logopedii
  • studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

ABSOLWENT

Absolwent Podyplomowego Studium Surdologopedii uzyskuje wiedzę niezbędną do specjalizacji w zakresie surdologopedii. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, emisji głosu, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną terapię osób głucho-niewidomych, i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów, zdanie egzaminu dyplomowego w formie przygotowania i przedstawienia studium przypadku oraz zaliczenia egzaminu końcowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Logopeda ze specjalnością w zakresie surdologopedii znajduje zatrudnienie w zespołach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przedszkolach i szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych wszędzie tam gdzie znajdują się dzieci niesłyszące. Do placówek tych zaliczają się również poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwłaszcza specjalistyczne zajmujące się diagnozą i terapią dzieci niesłyszących. Surdologopeda znajdzie również zatrudnienie w jednostkach służby zdrowia na oddziałach laryngologicznych i audiologicznych i w poradniach. Po uzyskaniu kwalifikacji surdologopedy możliwym jest prowadzenie prywatnego specjalistycznego gabinetu terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu.

CZAS TRWANIA

3 semestry, 350 godzin

SPOSÓB REALIZACJI

Zjazdy weekendowe, co 2 tygodnie.
Praktyki odbywać będą się w placówkach wskazanych przez Uczelnię, na terenie Poznania, w dni robocze, w formie tygodniowych modułów.

Warunki rekrutacji

Opłaty