Slider
  • I semestr: listopad 2016 – luty 2017
  • II semestr: luty 2017 – czerwiec 2017
  • III semestr: wrzesień 2017 – kwiecień 2018

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  •  zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

PLAN ZJAZDÓW

HARMONOGRAM ZJAZDÓW