Slider

Metis. Uczymy, jak się uczyć

Studia realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Cel:

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji oraz przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne,
 • dydaktyka specjalna,
 • brajlowskie metody porozumiewania się,
 • orientacja w przestrzeni,
 • praktyki w wymiarze 120 godzin,
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne,
 • dydaktyka specjalna – Manualne sposoby usprawnienia języka – Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu,
 • język migowy,
 • praktyki w wymiarze 120 godzin.

Czas trwania: 4 semestry, 420 godzin + 240 godzin praktyk

Termin realizacji: październik 2018 – luty 2020 r.

60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

Miejsce:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

Kierownik:

Aleksandra Kruszyńska
e-mail: akruszynska@metis.pl