Slider

 

Studia realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „METIS” w Katowicach.                                                                                                    Metis. Uczymy, jak się uczyć

Cel:

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówkach kultury.

Uczestnicy:

Studia skierowane są do nauczycieli przysposobienia obronnego w szkołach ponadgimnazjalnych lub przygotowujących się do realizacji nowego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych, a także osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych. Uczestnikami mogą być także studenci ostatniego roku studiów, posiadający zaświadczenie o ukończeniu lub realizacji ścieżki pedagogicznej.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • dydaktyka przedmiotu;
  • pierwsza pomoc przedmedyczna;
  • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej;
  • psychospołeczne uwarunkowania dzieci i młodzieży;
  • praktyki w wymiarze 60 godzin.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin

Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.

60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

Miejsce:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

 

Kierownik:

Aleksandra Kruszyńska
e-mail: akruszynska@metis.pl