Slider

Metis. Uczymy, jak się uczyć

Studia realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.

Cel:

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacji,
 • podstawy dydaktyki,
 • dydaktyka przedmiotu – podstawy edukacji,
 • kompetencje komunikacyjne nauczyciela: teoria i praktyka,
 • praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin.

Czas trwania: 3 semestry, 270 godzin + 150 godzin praktyk

Opłata za studia: 2 910 zł

Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019
60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

Miejsce:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora pobierz
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!),
 • kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona przez pracownika biura),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
 • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa).

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listowanie):

ROM-E Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21
Magdalena Wieczorek, Anna Jakubowska

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto