image
Slider

 

Metis. Uczymy, jak się uczyć

STUDIA PODYPLOMOWE UZUPEŁNIAJĄCE, REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z REGIONALNYM OŚRODKIEM METODYCZNO- EDUKACYJNYM  „METIS” W KATOWICACH

Cel:

Studia dają kwalifikacje do nauczania dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Uczestnicy:

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie  do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych. Uznając potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich formalnego zatwierdzenia, w sytuacji zmieniających się wymagań Pracodawców a zwłaszcza aktualizowanych uwarunkowań prawnych  – chcemy zaproponować Państwu możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i utwierdzenia ich w oparciu o Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
  • przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga!

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju,
  • diagnoza autyzmu,
  • metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem,
  • zespół Aspergera – metody pracy,
  • praktyki w wymiarze 120 godzin.

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na 100% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

Miejsce:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

Kierownik:

Aleksandra Kruszyńska
e-mail: akruszynska@metis.pl

Metis. Uczymy, jak się uczyć