Slider

CEL
Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

UCZESTNICY
Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe
•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! 
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Dodatkowo wymagane jest posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć lub nauczania danego przedmiotu w danym typie szkoły lub placówki.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
  • Dydaktyka przedmiotu
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie
  • Dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i edukacyjnej
  • Wykorzystanie arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są  w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 2500 zł
3 raty: 835 zł
10 rat: 250 zł
Promocja 2300*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

KONTAKT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu
tel. 62 767 40 88
mail: zdz@zdz.kalisz.pl

REKRUTACJA