image
Slider

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu uruchamia studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz specjalizację? Chcesz być atrakcyjny dla pracodawców?

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz innych osób pragnących zdobywać nowe kompetencje zawodowe.

Umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

PROGRAM STUDIÓW

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Spotkania mają charakter zajęć w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk, seminariów. Istotny dla realizacji programu kształcenia jest nakład pracy własnej Słuchacza. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów, trenerów.

Studia podyplomowe w zależności od kierunków, trwają 2, 3 , przy czym zajęcia w ramach III semestru odbywają się w miesiącu lipcu, także w dni powszednie. Liczba godzin zajęć waha się od 240 do 360 godzin, w zależności od wagi efektów kształcenia, tworzących określone kwalifikacje. Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje minimum 60 pkt ECTS (Art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

Wśród kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych proponujemy m.in. Logopedię, Oligofrenopedagogikę, Wychowanie przedszkolne, Resocjalizację i socjoterapię, Zarządzanie oświatą itp.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 – 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w miesiącu lipcu, także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:
> zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Ostateczna ocena na świadectwie jest średnią następujących ocen cząstkowych:
> 50% stanowi średnią ocen ze wszystkich egzaminów określonych na danym kierunku
> 50% stanowi ocenę uzyskaną w egzaminie końcowym

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych realizowanych w Kaliszu!!!

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu

ul. Skalmierzycka 2 A
62- 800 Kalisz
tel. 62 767 40 88
mail: zdz@zdz.kalisz.pl