Slider

ADRESACI

Studia adresowane są do absolwentów studiów z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: NEUROANATOMIA, NEURON I SYNAPSY, RÓWNOWAGA CIAŁA, ZNACZENIE NEUROLOGA W TERAPII PROBLEMÓW NATURY ZABURZEŃ PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY, a także praktyki w wymiarze 60 godzin.

Czas trwania: 3 semestry, 390 godzin ( wykłady/ćwiczenia/warsztaty, sesje superwizyjne SI oraz specjalistyczna praktyka)

Studia realizowane są przy współpracy z Akademią Medyczną w Poznaniu, Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach i gabinetami SI.

Termin realizacji: październik 2018 – kwiecień  2020 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 5400 zł
12 rat po 450 zł

Promocja 5200 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!
KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl