Slider

CEL

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna to studia podyplomowe kierunkowe, które maja za zadanie kształcenie wychowawców przedszkolnych oraz nauczycieli bloku klas 1-3 szkoły podstawowej. Słuchacze zyskają możliwość zapoznania się z najaktualniejszymi opracowaniami metodologicznymi dotyczącymi pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

UCZESTNICY

Do podjęcia nauki na kierunku uprawnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, legitymujący się dyplomem uczelni wyższej, którzy pragną uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego oraz nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna pozwalają podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych (klasa 1-3) i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

PROGRAM

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – studia podyplomowe mają w programie m.in. następujące zajęcia przedmiotowe:

  • Dydaktyka przedmiotu
  • Pedagogika przedszkolna z metodyką
  • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
  • Rozwój psychospołeczny dziecka i jego zaburzenia
  • Pomoc dziecku z ryzykiem dysleksji w nauce czytania i pisania i matematyki
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

 

Czas trwania: 3 semestry, 360 godzin
Termin realizacji: październik  2018 – lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w WS Uni-Terra Poznań, otrzymują świadectwo ukończenia pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 3600 zł
10 rat x 360 zł
Promocja 3400*

*Przy opłacie czesnego jednorazowo do 30.10.2018 r.

WARUNKI REKRUTACJI 

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl