Slider

CEL

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej

•    przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Diagnoza autyzmu
  • Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych
  • Metody komunikacji alternatywnej
  • Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

 

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2018- lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 3510 zł
10 rat x 351 zł
Promocja 3310*

*Przy opłacie czesnego jednorazowo do 30.10.2018 r.

WARUNKI REKRUTACJI 

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl