Slider

Podyplomowe studia pedagogiczne pozwalają absolwentom uzyskać uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela. Po zakończeniu studiów słuchacze posiadają wiedzę z zakresu psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o etat w szkole absolwentom różnych kierunków na uczelniach wyższych (np. historii, geografii, matematyki i wielu innych), którzy nie zdecydowali się korzystać z bloku pedagogicznego w ramach studiów I lub II stopnia.

ADRESACI

Podyplomowe studia pedagogiczne to propozycja dla absolwentów wyższych uczelni, którym do podjęcia pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych potrzebne jest uzupełnienie kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacji
  • Podstawy dydaktyki
  • Dydaktyka przedmiotu
  • Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 300 godzin + 150 godzin praktyk
Termin realizacji: październik 2017- lipiec 2018
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne , otrzymują świadectwo ukończenia studiów pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Nasze kursy pedagogiczne odbywają się  w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl