Slider

Cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent

Posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Wymagania dla kandydatów

Studia są kierowane do osób, które posiadają:

  • ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana, lub
  • ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) oraz posiadają świadectwo znajomości  języka angielskiego w stopniu podstawowym (FCE) zaawansowanym lub biegłym (CAE lub CPE), lub
  • ukończone studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski,
  • oraz uprawnienia do nauczania w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych

 

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Psychopedagogika
  • Gramatyka pedagogiczna
  • Metodyka nauczania języka angielskiego
  • praktyki w wymiarze 60 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 3510 zł
10 rat x 351 zł
Promocja 3310*

*Przy opłacie czesnego jednorazowo do 30.10.2018 r.

WARUNKI REKRUTACJI 

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl