Slider

CEL

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej przygotowują do pracy z młodzieżą i dziećmi. Absolwenci kierunku mogą objąć stanowisko pedagoga w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej, na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe na kierunku są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe,

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe  pozwalają podjąć pracę pedagoga szkolnego oraz umożliwiają wykonywanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, mogą podjąć pracę we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Program studiów obejmuje między innymi następujące zajęcia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży – Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Psychologiczne umiejętności wychowawcy w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

 

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2018- lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w WS Uni-Terra Poznań, otrzymują świadectwo ukończenia pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 3510 zł
10 rat x 351 zł
Promocja 3310*

*Przy opłacie czesnego jednorazowo do 30.10.2018 r.

WARUNKI REKRUTACJI 

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl