Slider

CEL

Oligofrenopedagogika to studia podyplomowe, dzięki którym nauczyciele maja możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia nauczana oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach z oddziałami integracyjnymi, w ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Studia podyplomowe  przygotowują do pracy m.in. w placówkach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki mogą podjąć osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym, które chcą podnieść kwalifikacje o uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwentom studiów licencjackich ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki pozwalają podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich mogą podjąć pracę we wszystkich typach szkół.
Do prowadzenia zajęć lub nauczania konkretnego przedmiotu w danym typie szkoły lub placówki wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji przedmiotowych.

PROGRAM

W programie studiów znajdują się zajęcia z zakresu:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
  • Dydaktyka specjalna
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie
  • Dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i edukacyjnej
  • Wykorzystanie arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • Praktyki w wymiarze 120 godzin

 

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2017- lipiec 2018
ECTS 60

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl