Slider

CEL

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zasadniczych szkół zawodowych, burs, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i placówek specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( w zależności od poziomu wykształcenia, wymaganego do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki).

ADRESACI
Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz  przygotowanie pedagogiczne.
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w zakresie logopedii jest złożenie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego.
.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe
  • przygotowanie pedagogiczne

PROGRAM

Program na studiach podyplomowych Logopedia realizowany jest przy udziale wybitnych specjalistów z Polski oraz z zagranicy.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
  • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych /dyslalia/
  • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

 

Czas trwania: 4 semestry, 600 godzin
Termin realizacji: październik 2018 – grudzień 2019 r.
90 punktów ECTS

Uwaga!
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe – Logopedia jest przedłożenie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego.

WARUNKI ZALICZENIA

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod warunkiem frekwencji na poziomie 80% (dotyczy wszystkich prowadzonych zajęć), uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także zaliczenia egzaminu końcowego/dyplomowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych.

Zajęcia w ramach 3-go semestru odbywają się w miesiącu lipcu ( również w dni powszednie)
Zajęcia w ramach 4-go semestru odbywają się w miesiącu wrześniu.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 5400 zł
10 rat x 540 zł
Promocja 5200*

*Przy opłacie czesnego jednorazowo do 30.10.2018 r.

WARUNKI REKRUTACJI 

KONTAKT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl